Privacyverklaring Adviesbureau Kunst Governance

Omdat het onmogelijk is om diensten te verlenen zonder dat daar persoonsgegevens aan te pas komen, verwerkt Adviesbureau Kunst Governance dit soort gegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe de verwerking plaats vindt en wat je rechten zijn.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

  In het kader van de aangeboden dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Dit is inherent aan de dienstverlening en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de gegeven opdracht. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan voor deze dienstverlening nodig is en verwerkte gegevens worden vastgelegd in een verwerkingsregister. Deze gegevens worden verstrekt door jezelf, of in overleg met jou verzameld. De volgende gegevens kunnen onder andere verwerkt:
  Je bent nooit verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Met het verstrekken van de gegevens word je geacht (expliciet) toestemming te geven voor het verwerken hiervan.


Verwerkingsdoelen en -grondslagen

  Adviesbureau Kunst Governance verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Voor het verrichten van de aangeboden consultancydiensten;
  2. Het voldoen aan een gegeven opdracht c.q. het uitvoering geven aan een overeenkomst;
  3. Om contact met je op te nemen;
  4. Voor het afhandelen van een betaling;
  5. In het kader van de nakoming van de op Adviesbureau Kunst Governance rustende (wettelijke) verplichtingen;
  6. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Adviesbureau Kunst Governance, dan wel van de persoonen die er werkzaam zijn.
  Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, sub a, artikel 6, lid 1, sub b, artikel 9, lid 2, sub f en artikel 10 Algemene Verordening Persoonsgegevens.


Bewaartermijnen

  De persoonsgegevens worden bewaard conform de door de Nederlandse wet voorgeschreven bewaartermijnen. Op grond van de wet gelden de volgende minimale bewaartermijnen:
  Gesloten adviesdossiers zullen dus na vijf jaar worden vernietigd en administratieve gegevens na zeven jaar.
Adviesbureau Kunst Governance Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Contact:Emmy Adriessestraat 324 ~ 1087 ML Amsterdam

bureau(at)kunstgovernance.nl

bureau: 06 5154 2721Als je vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.