Klachtenregeling Adviesbureau Kunst Governance

Artikel 1 begripsbepalingen

  In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:


Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze bureauklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Adviesbureau Kunst Governance en de cliënt.
 2. Iedere adviseur van Adviesbureau Kunst Governance draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. De adviseur wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het Adviesbureau Kunst Governance een bureauklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Adviesbureau Kunst Governance heeft in de overeenkomst van opdracht of via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het bureau benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar R.Th.M. Nederveen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd
Adviesbureau Kunst Governance Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Contact:Emmy Adriessestraat 324 ~ 1087 ML Amsterdam

bureau(at)kunstgovernance.nl

bureau: 06 5154 2721Als je vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.