Algemene voorwaarden
 • Algemeen
  1. Adviesbureau Kunst Governance is gevestigd te Amsterdam.
  2. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door de bestuurder is aanvaard.
  3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Adviesbureau Kunst Governance vrij te bepalen welke adviseur de werkzaamheden, voortvloeiende uit de opdracht, uitvoert. De adviseur voert de opdracht uit naar beste kunnen en met een zorgvuldigheid die van haar of hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
  5. Cliënt stemt ermee in dat Adviesbureau Kunst Governance de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden.
  6. Dossiers worden gedurende vijf jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.

 • Beperking van de aansprakelijkheid
  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Adviesbureau Kunst Governance, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde adviseur zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  2. Adviesbureau Kunst Governance heeft de beroepsaansprakelijkheid van zijn adviseurs verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Adviesbureau Kunst Governance in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van Adviesbureau Kunst Governance beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,--.
  3. Bij het inschakelen van derden zal Adviesbureau Kunst Governance steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Adviesbureau Kunst Governance is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  4. De cliënt vrijwaart Adviesbureau Kunst Governance tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Adviesbureau Kunst Governance.

 • Honorarium
  1. Adviesbureau Kunst Governance komt een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief.
  2. Tevens wordt een percentage van 8% aan kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening gebracht. Over het totaal wordt de wettelijk verplichte BTW in rekening gebracht.
  3. In afwijking van voorgaande kan ook een vast bedrag voor een bepaalde opdracht worden afgesproken, in welk geval dat honorarium aan Adviesbureau Kunst Governance toekomt na voltooiing van de opdracht, vermeerderd met de wettelijk verplichte BTW.

 • Declaraties
  1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Adviesbureau Kunst Governance zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is cliënt vanaf die datum wettelijke rente, alsmede de incassokosten verschuldigd.
  2. Cliënt staat Adviesbureau Kunst Governance uitdrukkelijk toe zijn declaraties eventueel te verrekenen met eventuele voorschotten.

 • Privacyverklaring
  1. Adviesbureau Kunst Governance heeft regels opgesteld ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Deze regels vindt u in de Privacyverklaring Adviesbureau Kunst Governance.

 • Klachtenregeling
  1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Adviesbureau Kunst Governance en cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.
  2. Op onze dienstverlening, inclusief alle declaratie-geschillen, is onze Klachtenregeling Adviesbureau Kunst Governance van toepassing. Indien deze niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.


  Adviesbureau Kunst Governance Algemene voorwaarden
  Privacyverklaring
  Klachtenregeling
  Contact:  Emmy Adriessestraat 324 ~ 1087 ML Amsterdam

  bureau(at)kunstgovernance.nl

  bureau: 06 5154 2721  Als je vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.